web page builder


Mobbing

Ze względu na obowiązek przeciwdziałania mobbingowi pracodawca powinien w szczególności szkolić kadrę i pracowników – informując o niebezpieczeństwie i konsekwencjach mobbingu oraz stosując procedury, które umożliwią wykrycie i zakończenie tego zjawiska.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 sierpnia 2011 r. (sygn. I PK 35/11 - wyrok niepublikowany) orzekł, że jeżeli firma wdraża elementy polityki antymobbingowej i szkoli pracowników z rozpoznawania i zwalczania mobbingu - może zostać zwolniona z konieczności wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień, nawet jeśli pracownik faktycznie został dotknięty mobbingiem.
Szkolenia antymobbingowe są potrzebne także w organizacjach posiadających już procedurę
przeciwdziałania. Nawet najlepsza procedura oderwana od innych przedsięwzięć może okazać się  niewystarczająca. Szczególnie istotne są tutaj działania wprowadzające - komunikacyjne, 
przygotowujące odpowiedni grunt dla prawdziwego wdrożenia procedury antymobbingowej. Na następnej stronie przykładowy program zamkniętego szkolenia antymobbingowego, które możemy przeprowadzić w dowolnej firmie lub instytucji na terenie całego kraju:

Wprowadzenie - dlaczego mówimy o mobbingu?

 • Prawo, zarządzanie i kwestie społeczne
 • Pojęcie mobbingu - próba zrozumienia

Prawo mobbingu - co musimy wiedzieć?

 • Zjawisko mobbingu - próba uchwycenia kluczowych elementów – od strony prawnej
 • Ciężar dowodu – w sprawach o mobbing
 • Praktyka sądowa - orzecznictwo w sprawach mobbingu
 • Tendencje w prawie pracy – jakie będą nowe przepisy kodeksu pracy odnoszące się do zjawiska mobbingu

Identyfikowanie i rozpoznawanie zjawiska mobbingu w zakładzie pracy 

 • Cechy charakterystyczne mobbingu.
 • 45 cech mobbingu wg Heinza Leymanna – w jakim stopniu „lista” Leymanna może być w uwzględniana.
 • Przykłady – co jest, a co nie jest mobbingiem.
 • Kwestia poleceń pracodawcy, dyscyplinowania i rozliczania podwładnych.

Warunki sprzyjające rodzeniu się zjawisk 

 • Mobber – cechy charakterystyczne osób dopuszczających się mobbingu
 • Ofiara – cechy charakteryzujące osoby będące ofiarami mobbingu
 • Czynniki sprzyjające mobbingowi
 • Etapy narastania zjawisk - od konfliktu do mobbingu

Konsekwencje i skutki zjawiska mobbingu 

 • Skutki mobbingu dla firmy – wizerunkowe, finansowe, rynkowe
 • Indywidualne skutki zjawiska mobbingu

Prawdopodobieństwo zagrożenia mobbingiem 

 • Rzeczywista skala zjawiska w Polsce i w Europie

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w praktyce 

 • Rola każdego zatrudnionego
 • Procedury i regulaminy - przykłady najlepszych rozwiązań
 • Postawa kadry kierowniczej
 • Podsumowanie szkolenia 
Opracowanie, ocena, aktualizacja procedur przeciwdziałania mobbingowi (również dyskryminacji w zatrudnieniu):
Dobrze przygotowana procedura antymobbingowa musi umożliwić realne przeciwdziałanie. Powinna przedstawiać sposoby przeciwdziałania na gruncie prawnym, zarządczym i psychologicznym. Dokument ma wskazać jaka jest rola różnych podmiotów w zwalczaniu mobbingu, a także określać możliwości pomocy pracownikom dotkniętym mobbingiem.
Dzięki naszemu zaangażowaniu, pracodawcy i zarządzający firmą lub instytucją, będą mieli możliwość wypracowania odpowiedniej do specyfiki organizacji procedury antymobbingowej, będą mogli także określić co jest w danych realiach możliwe w przeciwdziałaniu, ograniczaniu i łagodzeniu skutków mobbingu.

Copyright © HR Audytor
Jarosław Marciniak