Mobirise


Audyt HR i organizacyjnyOferta pomocy doradczej. Ekspertyzy, konsultacje, narzędzia z zakresu audytu HR i audytu personalno-organizacyjnego realizowana jest we współpracy z firmą Wolters Kluwer S.A.


Dlaczego potrzebna jest nasza pomoc?

W większości organizacji wskazane jest usprawnienie obszaru zarządzania pracą i pracownikami, w niektórych przypadkach wręcz „ustawienie” go na nowo, przy jednoczesnej profesjonalizacji działań i racjonalizacji zarówno zakresów działania służb personalnych jak i kosztów ponoszonych przez organizację w związku z zarządzaniem pracownikami.

Pomagamy osiągnąć następujące cele: 

 1. Uporządkowanie i usystematyzowanie wewnętrznych zasad regulujących zarządzanie pracą w firmie oraz dostosowanie istniejących wewnętrznych regulaminów i procedur - z jednej strony do wymogów obowiązującego prawa, z drugiej zaś - dopasowanie do standardów wynikających z najlepszych praktyk. Oznacza to, że AUDYT HR personalnej jest równoznaczny z audytem, przeglądem istniejących procedur w całym obszarze HR. 
 2. Drugim, równie istotnym celem jest podniesienie pracy kadrowej na wyższy, bardziej profesjonalny poziom. 
 3. Kolejnym celem audytu jest takie „ułożenie” pracy kadrowej w przedsiębiorstwie, aby była ona zdecydowanie sprawniejsza, lepiej odpowiadająca potrzebom organizacji, a także racjonalna pod względem ponoszonych przez organizację kosztów (zarówno stałych jak i zmiennych). Audyt może obejmować również elementy dodatkowe takie jak komunikację w obszarze HR, poziom satysfakcji pracowników ze współpracy z działem personalnym, sprawy związane z bezpieczeństwem i zdrowiem.

Idee AUDYTU HR można opisać przy użyciu czterech „haseł”:

I.  EWALUACJA HR
II.  UPORZĄDKOWANIE HR
III.  DOSKONALENIE PRACY I PROCEDUR HR
IV.  RACJONALIZACJA PROCESÓW I ZASOBÓW HR

Co oferujemy w tym obszarze?

MODUŁ I.

Audyt „twardych” aspektów funkcji zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwie: 

 1. Weryfikacja systemu administracji kadrowej - weryfikacja formalnych aspektów zarządzania pracownikami – w świetle wymogów najnowszych regulacji prawnych krajowych i UE (analiza stanu aktualnego – mocne i słabe punkty - propozycje usprawnień lub ewentualnych zmian).
 2. Ocena organizacji pracy kadrowej (struktura, podział zadań, rozpiętość kierowania) – w aspekcie zarządzania pracownikami w całej organizacji - nie tylko w dziale personalnym (analiza stanu aktualnego – mocne i słabe punkty - propozycje usprawnień lub ewentualnych zmian).
 3. Kolejnym celem audytu jest takie „ułożenie” pracy kadrowej w przedsiębiorstwie, aby była ona zdecydowanie sprawniejsza, lepiej odpowiadająca potrzebom organizacji, a także racjonalna pod względem ponoszonych przez organizację kosztów (zarówno stałych jak i zmiennych). Audyt może obejmować również elementy dodatkowe takie jak komunikację w obszarze HR, poziom satysfakcji pracowników ze współpracy z działem personalnym, sprawy związane z bezpieczeństwem i zdrowiem.

MODUŁ II.

Audyt „miękkich” aspektów funkcji zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwie:

 1. Zmiana dotychczasowych rozwiązań (istniejących zarówno „na papierze” i w praktyce) w zakresie pozyskiwania pracowników (analiza stanu aktualnego w zakresie planowania kadr, rekrutacji i adaptacji – propozycje zmian – doskonalenie/ zmiana dotychczasowych lub stworzenie nowych procedur).
 2. Ocena systemu wynagradzania i motywacji (analiza stanu aktualnego w zakresie systemu płac zasadniczych oraz systemów premiowania plus propozycje dotyczące nowych rozwiązań w zakresie motywacji płacowej i pozapłacowej).
 3. Weryfikacja dotychczasowych rozwiązań w zakresie oceny pracowników (analiza stanu aktualnego – mocne i słabe punkty - propozycje ewentualnych zmian).
 4. Zmiana dotychczasowych rozwiązań w zakresie szkolenia pracowników (analiza stanu aktualnego – propozycje zmian – stworzenie nowych procedur). 
 5. Zmiana dotychczasowych rozwiązań w zakresie systemu rozwoju zawodowego /ścieżki karier/, dobór odpowiednich narzędzi, zaproponowanie nowych rozwiązań w zakresie awansowania pracowników /powiązanych z systemem motywacji i wynagradzania/ (analiza stanu aktualnego – propozycje zmian – stworzenie nowych procedur).

Co nas wyróżnia?

Bazując na wieloletnim doświadczeniu ekspertów naszej firmy - uwzględniając całą posiadaną wiedzę, praktykę i narzędzia, jesteśmy w stanie przygotować rozwiązanie systemowe na najwyższym poziomie, szybko i w sposób adekwatny do potrzeb danej organizacji i jej specyfiki. W dziedzinie audytów i przeglądów funkcji personalnej opieramy się z jednej strony na wieloletnim doświadczeniu naszych konsultantów, z drugiej zaś strony - na zasobach wynikających ze współpracy z firmą WOLTERS KLUWER S.A..
Dlatego też jesteśmy w stanie zagwarantować, że nasze rozwiązania w obszarze AUDYTU HR są profesjonalne, uzasadnione merytorycznie i dostosowane do specyfiki firmy klienta.

Copyright © HR Audytor
Jarosław Marciniak