Program 2018/2019

W Roku Przedszkolnym 2018/2019 nasze Przedszkole będzie pracować zgodnie z Programem „Wokół przedszkola” wydawnictwa MAC. Jest to program edukacji przedszkolnej oparty na warstwicowej koncepcji wychowania Stefana Kunowskiego.

Cykl „Olek i Ada” to zilustrowane opowiadania o losach rodzeństwa, Olka i Ady zapewniający świetne przygotowanie do nauki czytania i pisania. To także nowa jakość w wychowaniu przedszkolnym: za pomocą fascynujących zabaw, które angażują ciało i zmysły, ćwiczymy spostrzegawczość, skupienie, słuch i mowę. Przedszkolaki już od najmłodszych lat przygotowują się do pisania i czytania, a wyjątkowy program wychowawczy wzmacnia ich odporność psychiczną i pomaga w integracji z grupą. Program zawiera wskazówki by proces dydaktyczno – wychowawczy był łagodny i przyjemny dla dziecka i jego opiekunów. Program zakłada wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka.

Projekt stawia dziecko w centrum zainteresowania, dostosowuje treści do jego potrzeb i możliwości. Plan integruje różnorodne zajęcia i aktywności, umożliwia rozwój umiejętności konstruktorskich, które są tak cenne dla Przedszkolaka ze względu na innowację dydaktyczną.

Program w znacznej mierze zwraca szczególną uwagę na zajęcia i zabawy dowolne wyzwalające własną inicjatywę dziecka, dzięki której wzmacniana jest ciekawość poznawcza, a także inspiruje do aktywnego poznawania świata.

Karty pracy służą realizacji treści, których celem jest wspomaganie rozwoju kompetencji społecznych poprzez:

nabywanie przez dziecko wiedzy o sobie (wygląd zewnętrzny, adres, zainteresowania, mocne i słabe strony),

rozpoznawanie, nazywanie swoich stanów emocjonalnych, poznawanie strategii radzenia sobie z emocjami,

budowanie poczucia własnej wartości,


przewidywanie konsekwencji swoich wyborów,


przestrzeganie zasad współżycia w grupie,


dostrzeganie i akceptowanie potrzeb dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych,


poszerzanie wiadomości o swojej rodzinie,


akceptowanie równości wszystkich ludzi,


umiejętne pokonywanie trudności, radzenie sobie z porażkami i stresem,


budowanie poczucia bycia członkiem grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej lub etnicznej.


Nauczyciele wykorzystujący ten program muszą patrzeć na swoich wychowanków zawsze pozytywnie i zawsze przez pryzmat zdolności. Zawartość programu jest zgodna z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4 poz. 17). W myśl których program powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, a jednocześnie treści edukacyjne mogą wykraczać poza zakres treści ustalonych w podstawie. Jest on przeznaczony do pracy z dziećmi wszystkich grup wiekowych, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym także dzieci zdolnych.